aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

XXXVIII - Sesja Rady Gminy Psary

13.02.2018

Psary, dnia 13.02.2018 r.


RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4
Uprzejmie zawiadamiam,
że XXXVIII - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 22 lutego 2018r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu

 

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Psary.
4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVI/437/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018r.
2. Zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVI/438/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2018r.
3. Zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVI/436/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2018r.
4. Uchylenia uchwały nr XXXII/374/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Dąbie Chrobakowe i wsi Malinowice konsultacji społecznych, dotyczących zmiany granic wsi Dąbie Chrobakowe i wsi Malinowice, w części dotyczącej przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Malinowice konsultacji społecznych, dotyczących zmiany granic wsi Dąbie Chrobakowe i wsi Malinowice.
5. Uchylenia Uchwały Nr XXXVI/434/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych oraz niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.
6. Wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego.
7. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Będzińskim w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi ul. Malinowicka w Psarach, ul. Kościelna w Dąbiu i ul. Szopena w Górze Siewierskiej na czas realizacji inwestycji.
8. Zmiany Uchwały Nr XXVIII/320/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy wodociągów na terenie Gminy Psary.
9. Zmian w budżecie gminy na 2018r.
10. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
11. Sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Malinowicach stanowiących własność gminy.
7) Interpelacje i zapytania.
8) Wolne wnioski.
9) Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary

/-/ Jacenty Kubica

Wróć