Łatwiejsza rejestracja w Urzędzie Pracy

Od 1 lipca br. rejestracja osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie odbywać się będzie bez konieczności wypisywania karty rejestracyjnej, którą wypełni elektronicznie pracownik urzędu. Rejestracja odbywa się w pokoju nr 202 (pierwsze piętro).

Gdy osoba była już zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega wyłącznie na uzupełnieniu lub zmianie danych w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. W tym celu do rejestracji należy przedłożyć tylko te dokumenty, które nie były przedkładane przy wcześniejszej rejestracji.
W celu dokonania rejestracji należy posiadać:
1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport.
2. Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
3. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy.
4. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie są.
W przypadku cudzoziemca należy dodatkowo przedłożyć dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).

Wymagane dokumenty do rejestracji mogą być uzależnione np. od tego czy rejestruje się osoba niepełnosprawna, zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, prowadząca działalność gospodarczą, pobierająca zasiłek chorobowy, macierzyński, posiadająca nieruchomość rolną czy osoba zwolniona z zakładu karnego.

Szczegóły związane z procesem rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 729-59-41 wew. 9202