Raport o stanie gminy za 2021 rok - debata

 I N F O R M A C J A
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
 w debacie nad raportem o stanie gminy Psary za 2021 rok
___________________________________________

Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) mieszkańcy gminy Psary mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
• Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r.
• Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na 27 czerwca 2022 r.
• W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Psary pisemne zgłoszenie.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia (wzór zgłoszenia).
Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia:
- 24 czerwca 2022r. w Urzędzie Gminy Psary – kancelaria na parterze budynku, w godzinach pracy Urzędu (7:30- 14:00)
- 26 czerwca 2022r. za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Raport o stanie gminy Psary za rok 2021 dostępny jest pod linkiem: http://bip.psary.pl/12523

Zgłoszenie

Lista poparcia