XLVIII Sesja Rady Gminy Psary

Psary, 20.10.2022 r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

Uprzejmie zawiadamiam,
że XLVIII Sesja Rady Gminy Psary
odbędzie się dnia 27 października 2022 r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu

Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Psary.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy Psary o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Psary o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
8. Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Zmiany Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
b) Zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.
c) Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonej numerem 1723/3 w Psarach.
d) Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Psary w drodze darowizny nieruchomości o nr ewidencyjnych 634/2 oraz 636 położonych w Malinowicach.
e) Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzękowicach Dolnych stanowiącej własność gminy.
f) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków.
g) Uchwalenia Zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Psary.
h) Zmian w budżecie na 2022 rok.
i) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
j) Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
k) Rozpatrzenia skargi Pana M.P.
l) Przekazania skarg według właściwości.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Psary informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Klauzula Informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Udział w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestniczy w obradach sesji ma prawo dostępu do nagrania oraz osoba nie pełniąca funkcji publicznej ma prawo do jego usunięcia (anonimizacji) na zarejestrowanych obrazach w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.